Sager

3. oktober 2016

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til udkastet til en ny bekendtgørelse til regulering af fiskeriet i Nybøl Nor, der ligger i den nordøstlige del af Flensborg Fjord. Der lægges op til en garnfredning i perioden medio september - medio marts og en daglig fangstbegrænsning på 2 havørreder per fisker - dog max 2 per båd. DSF forventer, at den nye bekendtgørelse vil reducere antallet af havørreder, der ender i garnene - og at det vil påvirke lystfiskeriet positivt.

21. september 2016

Torsken i Østersøen har det dårligt. ICES, som rådgiver i forhold til fiskerireguleringer, har vurderet, at det er nødvendigt at reducere torskefiskeriet med op til 88 % i den vestlige del af Østersøen – det vil sige i farvandet fra Bornholm og vest på til en linje fra Djursland til Sjællands Odde samt hele Øresund. Med udgangspunkt i ICES’ anbefalinger har EU-kommissionen sendt et forslag ud, som netop har været i høring. Forslaget indebærer blandt andet en daglig fangstbegrænsning på fem torsk per dag per lystfisker.

13. juni 2016

Danmarks Sportsfiskerforbund støtter i sit høringssvar de nye muligheder for at bortskræmme og skyde skarver.

Se udkastet til forvaltningsplan og læs DSF's høringssvar.

12. april 2016

Lokalforening og Forbundet klager over en tilladelse til at opgrave og uddybe Elling Å til en meter under havniveau og en meter under den naturlige bund.

26. november 2015

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til Udkast til bekendtgørelse om særlige regler for fiskeri og fredning af ørred for Nybøl Nor.

Forbundet bakker forslaget op, som blandt andet indeholder en garnfredning fra medio september til 1. maj i norets østlige del og en daglig fangstbegrænsning på 2 havørreder/dag/fisker.

Miljø & Vandpleje

Vand&natur

Publiceret den 04.07.2009 - 14:05

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder ihærdigt på mange fronter for at sikre et bedre vandmiljø i Danmark - til gavn for naturen, samfundet såvel som os som sportsfiskere. På disse sider finder du masser af materiale om dette arbejde. Du kan også selv bidrage og deltage i diskussionen i vores forum for Miljø og politik.

Se oversigt over Danmarks Sportsfiskerforbunds optræden i danske medier 

 

Herunder kan du løbende se, hvad Danmarks Sportsfiskerforbund mener om forskellige aktuelle sager. Du kan få direkte besked, når der er nye klip ved at abonnere på vores YouTube-kanal.         

05. jan 2010

Sportsfiskere krydser klinger med fortalere for Tangeværket.- Selv om jeg ønsker det bedste for laksen, vil jeg ikke betale den pris det er at give laksen optimale forhold.


Sådan lyder det fra folketingsmedlem Kristian Pihl Lorenzen (V) i et indslag fra TV2 Østjylland, hvor Danmarks Sportsfiskerforbund krydser klinger med fortalerne for Tangeværket ved Gudenåen, der er landets største nuværende spærring for laksefisk.

05. jan 2010

Ørrederne kan nu benytte de nyanlagte gydebanker i Hørup Bæk.I forsommeren godkendte Viborg Kommune planer om at restaurere en delstrækning af Hørup Bæk ved Skals Å efter at bestandsanalyser havde vist, at der var meget lidt ørredyngel i det fine lille tilløb.

Lodsejerne var særdeles positive og DTU-Aqua bevilgede 10.000 kroner til grus og sten. I september mødte en halv snes ildsjæle op for at udlægge gruset, som rakte til syv nye gydestryg på strækningen.

04. jan 2010

Hastigt strømmer Surbæk igennem det nye stenstryg.I efteråret indviede Rødekro Kommune en nye faunapassage ved Hellevad Vandmølle, som sikrer snæbel og andre vandrefisk fri passage op igennem Surbæk, der er et tilløb til Arnå i Vidå vandsystem.

Man har erstattet den 700 år gamle opstemning med et 170 meter langt stenstryg, der præsenterer sig fra sin bedste side, da fotografen kiggede forbi på årets allerførste dag. 

28. dec 2009

Sønderjyske Avnø Vig har igen været plaget af ulovligt fiskeri.  Den lille Avnø Vig syd for Haderslev Fjord ligger lidt afsondret og er måske netop derfor et yndet revir for tyvfiskere. Selv om hele inderfjorden er omfattet af et fredningsbælte med helårsfredning, så fortæller lokale, at der i juleferien har været sat garn helt inde i mundingen af Sillerup Bæk. Sagen er nu anmeldt til Fiskerikontrollen, der flere gange før har været på kontrolbesøg i fjorden.

26. dec 2009

Peter Krog Madsen er her i færd med at elfiske.Peter Krog Madsen er en af de åmænd, for hvem jobbet er mere et kald end et arbejde. Og det nyder både ørrederne og lystfiskerne ved Trend Å i høj grad godt af.

22. dec 2009

Kommunerne får et større ansvar for vådområderne.Efter flere måneders tovtrækkeri er det lykkes Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening, KL, at lave en aftale om etablering af nye vådområder. Aftalen betyder, at kommunerne får et betydeligt ansvar for vådområderne. I hvert af de 23 vandoplande bliver der nedsat en vandoplands-styregruppe med oplandets kommuner.

22. dec 2009

Nordisk Råd opfordrer på det kraftigste EU-kommissionen til at basere den fremtidige fangstregulering på andre principper end de nuværende. Europæiske fiskere smider hvert år enorme mængder fanget fisk tilbage i havet, og ofte overlever den uønskede fangst ikke den hårde behandling.

22. dec 2009

Et stigende antal restaureringer og en lille reduktion i udvaskning af næringsstoffer fra landbruget har fået de danske vandløb en tand højere op på sundhedsskalaen.Danmarks Miljøundersøgelsers årlige rapport til nationen om natur og miljøs tilstand er en blanding af godt og skidt.

22. dec 2009

Et flertal i Folketinget er endelig blevet enige om at dæmme op for de gylleudslip, der hvert eneste år forurener de danske vandløb. Der er nu langt om længe indgået forlig mellem regeringen, Dansk Folkeparti og de Radikale om, at det fremover skal være forbudt at etablere gylletanke inden for hundrede meter fra søer og vandløb. Det fremgår af et lovudkast, som Miljøministeriet har sendt i høring.

22. dec 2009

Det ville være en trussel mod sårbare habitatområder, hvis Tjele Gods havde fået lov til at opdyrke og sprede husdyrsgødning på de nuværende græsmarker. Naturklagenævnet har givet Danmarks Sportsfiskerforbund medhold i, at Tjele Gods ikke må forvandle 630 hektarer græsarealer til kornmarker, der skulle gødes med husdyrgødning. Det havde Viborg Kommune ellers sagt god for.