Sager

3. oktober 2016

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til udkastet til en ny bekendtgørelse til regulering af fiskeriet i Nybøl Nor, der ligger i den nordøstlige del af Flensborg Fjord. Der lægges op til en garnfredning i perioden medio september - medio marts og en daglig fangstbegrænsning på 2 havørreder per fisker - dog max 2 per båd. DSF forventer, at den nye bekendtgørelse vil reducere antallet af havørreder, der ender i garnene - og at det vil påvirke lystfiskeriet positivt.

21. september 2016

Torsken i Østersøen har det dårligt. ICES, som rådgiver i forhold til fiskerireguleringer, har vurderet, at det er nødvendigt at reducere torskefiskeriet med op til 88 % i den vestlige del af Østersøen – det vil sige i farvandet fra Bornholm og vest på til en linje fra Djursland til Sjællands Odde samt hele Øresund. Med udgangspunkt i ICES’ anbefalinger har EU-kommissionen sendt et forslag ud, som netop har været i høring. Forslaget indebærer blandt andet en daglig fangstbegrænsning på fem torsk per dag per lystfisker.

13. juni 2016

Danmarks Sportsfiskerforbund støtter i sit høringssvar de nye muligheder for at bortskræmme og skyde skarver.

Se udkastet til forvaltningsplan og læs DSF's høringssvar.

12. april 2016

Lokalforening og Forbundet klager over en tilladelse til at opgrave og uddybe Elling Å til en meter under havniveau og en meter under den naturlige bund.

26. november 2015

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til Udkast til bekendtgørelse om særlige regler for fiskeri og fredning af ørred for Nybøl Nor.

Forbundet bakker forslaget op, som blandt andet indeholder en garnfredning fra medio september til 1. maj i norets østlige del og en daglig fangstbegrænsning på 2 havørreder/dag/fisker.

Miljø & Vandpleje

Vand&natur

Publiceret den 04.07.2009 - 14:05

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder ihærdigt på mange fronter for at sikre et bedre vandmiljø i Danmark - til gavn for naturen, samfundet såvel som os som sportsfiskere. På disse sider finder du masser af materiale om dette arbejde. Du kan også selv bidrage og deltage i diskussionen i vores forum for Miljø og politik.

Se oversigt over Danmarks Sportsfiskerforbunds optræden i danske medier 

 

Herunder kan du løbende se, hvad Danmarks Sportsfiskerforbund mener om forskellige aktuelle sager. Du kan få direkte besked, når der er nye klip ved at abonnere på vores YouTube-kanal.         

26. feb 2010

Ved Jedsted Mølle var det så meget læ, at man komme i gang med arbejdet.Vintervejret lægger hele tiden nye hindringer i vejen for bestandsanalysen af havørred og laksen i Kongeåen, som Sydvestjydsk Sportsfiskerforening i samarbejde med Vejen og Omegns Sportsfiskerforening, Miljø Centeret Ribe og DTU Aqua påbegyndte i 2009.

26. feb 2010

Det er nemlig kommet frem, at Energinet.dk selv foretog de saltprøver, som skulle give virksomheden grønt lys til at udskylle 16 millioner tons natursalt ud i Louns Bredning over de næste par årtier.Sagen om de salthorste, som Energinet.dk har søgt om tilladelse til at spule ud i Louns Bredning for at skabe plads til et nyt gaslager i Lille Torup, er ved at blive mere speget.

25. feb 2010

Når naturen hjælpes lidt på vej, giver den generøst tilbage.Knokkelarbejdet med at løsne gydegrus på steder, hvor det af forskellige årsager er kittet sammen af slampartikler eller tilvokset med grøde, er al bøvlet værd.

Det fortæller Jonas Høholt, som trods sne og is i rå mængder har formået at tjekke flertallet af havørredernes mange gydepladser i Trend Å og dens biløb.

18. feb 2010

Kalken fra knuste muslinger er et effektivt filter mod tungmetaller og fosfor.Den kommende Silkeborg-Århus motorvej giver teknologi-premiere til nyt filteranlæg, hvor knuste muslingeskaller, tørv og forskellige slags norsk bjergart benyttes til rensning af spildevand fra vejbanen. Det planlagte filteranlæg er det første af sin art til rensning af vejvand fra motorveje.

17. feb 2010

Pumpefaciliteterne på Hjarbæk-dæmningen, hvorfra Energinet.dk ønsker at udskylle 16,7 tons salt i Louns Bredning.I sidste uge startede høringsfasen vedrørende Energinet.dks ansøgning om tilladelse til at udskylle 16,7 millioner tons salt i Louns Bredning i bunden af Limfjorden.

16. feb 2010

Ved Sneum Å  sker snart store ting og sager.I forbindelse med snæbelprojektet har Skov- og Naturstyrelsen søgt tilladelse til at foretage et par reguleringer af Sneum Å/Agerbæk ved Fåborg Fiskeri samt Vester Åstrup Dambrug. To stemmeværker ønskes nedlagt og erstattet af stryg. Vandløbet skal også have sine gamle sving som før dambrugenes tid tilbage.

14. feb 2010

To små vandløb ved Sdr. Rind har ifølge Viborg Kommune været udsat for en alt for grov "vedligeholdelse", skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Kommunen forlanger, at lodsejeren skal genoprette en strækning på 1.400 meter i Skaun-Dybdal Bæk og 900 meter ved den tilstødende Middelhede Bæk. Der henvises til, at han decideret har mishandlet de to små gyde- og opvækstvandløb ved at fjerne brinker og opgrave både grus og større sten. Desuden har han uddybet og gravet bækken bredere, så strømhastigheden sænkes.

Dermed har dyre- og plantelivet lidt betydelig skade.

11. feb 2010

 Tre norske havbrugsselskaber har kontrollen med 92 procent af alle opdrætsanlæg i British Colombia.De stolte norske traditioner ved vinter-OL får et knæk ved dette års olympiske lege i Vancouver. Otte høvdinge fra de lokale indianer-stammer bebuder, at de vil aktionere mod norsk lakseopdræt, blandt andet i form af en sultestrejke, oplyser NRK, det statslige norske radio- og tv-selskab.

11. feb 2010

15 børn fra Svenstrup Skole hjælper elfiskerne ved Vestermølle sø i Svenstrup.Allerede ét år efter, at den nordjyske bæk, Guldbækken, er blevet ført uden om Vestermølle Sø, er vandkvaliteten væsentligt forbedret. Det viser målinger af både vandløbsinsekter og fiskeyngel, foretaget af Ålborg Kommune.

10. feb 2010

Resultatet af Horsens og Omegns Sportsfiskerforenings elfiskeri i efteråret.Næsten som en stolt far præsenterer formand for Horsens og Omegens Sportsfiskerforening, Hans E. Nielsen, den nye generation af havørreder, der fremover vil vokse sig store og fangstklare i åerne omkring Horsens og ude i Horsens Fjord.