3. oktober 2016

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til udkastet til en ny bekendtgørelse til regulering af fiskeriet i Nybøl Nor, der ligger i den nordøstlige del af Flensborg Fjord. Der lægges op til en garnfredning i perioden medio september - medio marts og en daglig fangstbegrænsning på 2 havørreder per fisker - dog max 2 per båd. DSF forventer, at den nye bekendtgørelse vil reducere antallet af havørreder, der ender i garnene - og at det vil påvirke lystfiskeriet positivt.

21. september 2016

Torsken i Østersøen har det dårligt. ICES, som rådgiver i forhold til fiskerireguleringer, har vurderet, at det er nødvendigt at reducere torskefiskeriet med op til 88 % i den vestlige del af Østersøen – det vil sige i farvandet fra Bornholm og vest på til en linje fra Djursland til Sjællands Odde samt hele Øresund. Med udgangspunkt i ICES’ anbefalinger har EU-kommissionen sendt et forslag ud, som netop har været i høring. Forslaget indebærer blandt andet en daglig fangstbegrænsning på fem torsk per dag per lystfisker.

13. juni 2016

Danmarks Sportsfiskerforbund støtter i sit høringssvar de nye muligheder for at bortskræmme og skyde skarver.

Se udkastet til forvaltningsplan og læs DSF's høringssvar.

12. april 2016

Lokalforening og Forbundet klager over en tilladelse til at opgrave og uddybe Elling Å til en meter under havniveau og en meter under den naturlige bund.

26. november 2015

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar til Udkast til bekendtgørelse om særlige regler for fiskeri og fredning af ørred for Nybøl Nor.

Forbundet bakker forslaget op, som blandt andet indeholder en garnfredning fra medio september til 1. maj i norets østlige del og en daglig fangstbegrænsning på 2 havørreder/dag/fisker.

26. november 2015

Læs Forbundets høringssvar til Udkast til bekendtgørelse om særlige regler for fiskeri og fredning af ørred for Bornholm og Christiansø

Det foreslås, at ørred- og laksegarn ikke må sættes fra medio september til 1. maj og at der skal indføres en daglig fangstbegrænsning på tre havørreder/fisker/dag. Forslagene bakkes op af DSF, som er formuleret i tæt dialog med de lokale sportsfiskere og Amatørfiskerne.

26. november 2015

Læs Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar på Udkast til bekendtgørelse om fredningsbælter omkring Bornholm.

Myndighederne foreslår etablering af tre nye fredningsbælter og ophævelse af et fjerde. Dette støttes af Forbundet.

Forslaget om at udvide fredningerne ved åmundingerne, så de gælder frem til medio marts, samt helårsfredning ved tre vandløb, bakkes derimod ikke op.

28. oktober 2015

Naturpark Lillebælt
Fredericia, Kolding og Middelfart kommuner arbejder på at udpege et ca. 44.000 hektar stort område som en marin naturpark. Området kaldes Naturpark Lillebælt.
Som led i det arbejde, skal der laves et tillæg til Kommuneplan 2013 – 2025 for Trekantområdet. Tillægget skal udpege og afgrænse naturparken og fastlægge en retningslinje for dens anvendelse. Kommuneplantillægget kommer til at gælde for Fredericia, Kolding og Middelfart kommuner.

Den indledende høring løber i perioden fra den 18. juni 2015 til den 18. august 2015.

Debatoplægget kan ses her

26. juni 2015

Fødevarestyrelsen har med udgangspunkt i udtalelse fra Det Dyreetiske Råd sendt en bekendtgørelse i høring, som blandt andet omfatter et forbud mod brug af levende agnfisk. Læs de forslaget fra myndighederne samt Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar.

2. juni 2015

I sit høringssvar til udkast om Bekendtgørelse om efterforskning og indvinding af råstoffer fra havbunden skriver DSF, at der i meget højere grad bør tages hensyn til fiskeri-interesserne og fiskebestandene, når der skal gives tilladelse til at suge sand og grus fra havbunden. DSF mener også – ligesom Danmarks Naturfredningsforening – at der er behov for mere kvalificerede miljøvurderinger, som kan give et mere åbent og velbelyst grundlag for fremtidige tilladelser.