Landbruget er parat til at mødes på midten om vandløbene

Publiceret den 18.03.2016 - 12:11

Debatten om fødevare- og landbrugspakken kan lede til bekymringer for en øget kløft mellem landbrug og sportsfiskere, men der er grobund for både gensidig respekt og samarbejde. Ved Danmarks Sportsfiskerforbunds kongres 2016 tog landbrugets største organisation imod en fremstrakt hånd fra sportsfiskerne.

Inden længe vil sportsfiskere og lodsejere skulle mødes ude i lokale vandråd, når vandrådene skal revurdere miljøstilstanden i omkring 10.000 km små vandløb med udgangspunkt i nye faglige kriterier. Det sker som forarbejde for regeringens endelige udpegning af de vandløb, der skal med i vandområdeplanerne for 2015-2021 og dermed vil opnå vandområdeplanernes naturbeskyttelse. Processen i vandrådene kræver vilje til samarbejde, og den vilje eksisterer hos både landbruget og sportsfiskerne. Det blev slået fast ved Danmarks Sportsfiskerforbunds ordinære kongres 2016 i weekenden 12.-13. marts.

I sin mundtlige beretning fra forbundsbestyrelsen rakte Danmarks Sportsfiskerforbunds formand, Verner W. Hansen, en fremstrakt hånd til landbruget og landmændenes største organisation, Landbrug & Fødevarer.

– Vi oplever Landbrug & Fødevarer som en seriøs interesseorganisation, som vi i mange sammenhænge har en god og konstruktiv dialog med. Jeg håber derfor også, at vi kan finde en fælles forståelse – og måske endda et fælles grundlag – for det kommende arbejde med vandløbene og vandplanerne i vandrådene. Det ville kunne bidrage positivt til, at de lokale processer får et konstruktivt forløb, sagde Verner W. Hansen.

Han fik positivt tilbagespil fra Landbrug & Fødevarers viceformand, Lars Hvidtfeldt, der var gæst ved åbningen af kongressen. Lars Hvidtfeldt gik på talerstolen og gav udtryk for, at Landbrug & Fødevarer tager imod Danmarks Sportsfiskerforbunds fremstrakte hånd. Organisationen vil gerne mødes på midten ved det kommende arbejde i de lokale vandråd, som på sigt vil afgøre de små vandløbs skæbne.

– Jeg tror på, at vi kan få udvisket nogle skillelinjer, og at Landbrug & Fødevarer og Danmarks Sportsfiskerforbund kan få et godt og konstruktivt samarbejde ved det kommende arbejde i vandrådene. Det kan virke som om, der er en stor konflikt mellem landbruget og sportsfiskerne, men de to parter har nok mere til fælles end det modsatte, sagde Lars Hvidtfeldt og henviste til, at medlemmer af Landbrug & Fødevarer og Danmarks Sportsfiskerforbund har et godt samarbejde om forvaltningen af fiskevandet rundt omkring i landet til trods for en uenighed på den landspolitiske scene.

Villig til at inddrage andre vandløb

Ifølge regeringens oplæg skal de lokale vandråd kun revurdere miljøværdien af de 10.000 km små vandløb, der allerede indgår i forslaget til vandområdeplaner. Men mange tusind km små vandløb med stor naturværdi eller stort naturmæssigt potentiale er slet ikke med i forslaget. Derfor bør vandrådene også være klar til at inddrage andre små vandløb, end der er lagt op til. Det udtrykte Danmarks Sportsfiskerforbunds formand Verner W. Hansen i sin mundtlige beretning.

– Skal det give mening og reel indflydelse ved at inddrage vandrådene, så skal vi naturligvis ikke nøjes med at se på de vandløb, der eventuelt ved en fejl er kommet med i vandområdeplanerne. Så skal vi også se på de vandløb, der ved en fejl ikke er kommet med. Ellers kan det blive en meget skæv proces, der vil kunne skade mere, end den gavner, og det ville være rigtig ærgerligt, sagde Verner W. Hansen.

Landbrug & Fødevarers viceformand er enig med Danmarks Sportsfiskerforbund.

– Arbejdet i vandrådene handler ikke kun om at tage vandløb ud af vandområdeplanerne, men også om at tage vandløb ind i planerne, sagde Lars Hvidtfeldt i pausen efter sin tale ved kongressen.

Viceformanden mener i øvrigt, at der er basis for et yderligere samarbejde mellem Landbrug & Fødevarer og Danmarks Sportsfiskerforbund om at få gennemført en ændring af vandløbsloven.

- Når jeg lytter til blandt andre kommunerne, så er der et behov for at få kigget på vandløbsloven, og det er i hvert fald noget, jeg meget gerne vil drøfte med sportsfiskerne. I den nuværende vandløbslov er hensyn til miljø og afvanding sidestillede, men det fungerer reelt sådan, at miljøet nedlægger veto mod afvandingen, sagde Lars Hvidtfeldt, inden han forlod kongressen.

Danmarks Sportsfiskerforbund mener også, at det giver god mening at ændre vandløbsloven, men derimod i retning af et større hensyn til miljøet.

– Natur- og Landbrugskommissionen har tidligere anbefalet, at man indarbejder EU’s habitatdirektiv og vandrammedirektiv i vandløbsloven for at øge vandløbenes naturbeskyttelse. Den anbefaling bakker Danmarks Sportsfiskerforbund op om, siger Danmarks Sportsfiskerforbunds formand Verner W. Hansen.

Det er fortsat uklart, hvornår regeringen gør alvor af sine planer om at ændre vandløbsloven. Tilbage i foråret 2015 fremlagde Folketingets blå blok et beslutningsforslag om en ændring af vandløbsloven, så vandløb først og fremmest skal tilgodese afvandingsformål, og så vandløb ikke længere skal være beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Læs lovforslaget her

Læs mere om sportsfiskernes kongres 2016