Fakta om de små vandløb

Publiceret den 07.01.2016 - 14:47Danske vandløb i tal

 • I Danmark er der ca. 70.000 km vandløb. Man regner med, at omkring 60.000 km vandløb er naturligt opstået, mens de resterende 10.000 km vandløb er blevet gravet af mennesker for at bruge dem til afvanding af marker.
 • 2/3 af de danske vandløb er små vandløb, der er under 2 m brede.
 • Ca. 28.000 km danske vandløb er udpeget til at være beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, da man vurderer, at de har høj naturværdi eller et stort naturmæssigt potentiale.
   

Vandløbenes historie

Størstedelen af de danske vandløb er opstået helt tilbage i istiden med deres naturlige snoninger i landskabet og samspil med de omkringliggende enge. I midten af 1800-tallet begyndte mennesker for alvor at blande sig i vandløbenes naturlige tilstand. Landmændene dyrkede jorden helt op til vandløbenes bredder og gennemførte derfor drænprojekter, og man gik i gang med at udrette vandløb. Det gjorde man, fordi man først og fremmest opfattede vandløbene som et redskab til at lede vandet hurtigt væk fra marker og byer.

I 1982 blev der imidlertid vedtaget en ny lov, som tog hensyn til både vandløbenes naturværdi og menneskers ønske om at lede vandet væk fra byer og marker gennem vandløbene. Efter lovændringen gik man i gang med at genskabe gode miljøforhold i kilometervis af vandløb, som tidligere var blevet udrettet og vedligeholdt for hårdt. Resultatet af disse indsatser er, at mange danske vandløb er blomstret op igen. Mangfoldigheden af smådyr er vendt tilbage, og fiskebestandene er steget som tegn på, at forholdene i mange vandløb er blevet bedre.


De små vandløbs betydning for ørredbestande


De små vandløb er af særlig betydning, fordi de er en helt afgørende forudsætning for, at der også kan være vilde ørredbestande i de større vandløb og langs de danske kyster.
Uden naturgenopretning og beskyttelse af de små vandløb med stor naturværdi ødelægger man simpelthen selve livsgrundlaget for de danske ørredbestande. Det hænger sammen med, at det er i de små vandløb, ørrederne gyder.


Et vandløb af høj naturværdi har:

 • Slyngninger i landskabet
 • Rent vand
 • Stryg (sten og grusbanker i lavt vand), som giver ørreder gode muligheder for at gyde (lægge æg) og dermed gode muligheder for at opretholde fiskebestanden
 • Vandplanter, som har betydning for mangfoldigheden af smådyr
 • Fri passage for fisk gennem vandløbet

Læs også om vandløbets natur på Danmarks Naturfredningsforenings vandløbsside

Et reguleret vandløb kan karakteriseres ved:

 • Udretninger
 • Opgravninger
 • Opstemninger (passagen i vandløbet er blokeret, så fiskene ikke har fri passage)
   

Konsekvenser af vandløbsregulering kan være:

 • Manglende stryg (manglende sten og grusbanker i lavt vand)
 • Manglende skjulesteder for fisk i form af planter og dybe huller
 • I nogle tilfælde kraftig udnyttelse af vandløbet til afvanding med den konsekvens, at vandløbet ikke kan komme af med overskydende vand, og at det overskydende vand risikerer at løbe nedad og give oversvømmelser i byer
   

EU’s vandrammedirektiv

Ifølge EU’s Vandrammedirektiv skal alt overfladevand som hovedregel skal leve op til et miljømål om god økologisk tilstand. 
Danmark er derfor i henhold til vandrammedirektivet forpligtet til at iværksætte de nødvendige indsatser for at nå miljømålet om god økologisk tilstand. Samtidig er Danmark forpligtet til at sikre, at der ikke sker forringelser af den økologiske tilstand.
 

Vandløbenes miljøtilstand

For vandløb fastlægges miljømålet om god økologisk tilstand i forhold til fiskefaunaen, smådyrsfaunaen og plantefloraen, hvor alle tre kvalitetselementer skal leve op til målet.

Fiskefaunaen måles for de små vandløb efter et ørredindeks, der er udviklet af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi i samarbejde med DTU Aqua. I de større vandløb bruger man et fiskeindeks, der er udviklet i Litauen. Smådyrsfaunaen måles ved Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI), og plantefloraen måles med et planteindeks udviklet af DCE.

Omkring 70 pct. af de danske vandløb lever ikke op til målet om god tilstand i forhold til fiskefaunaen. Det gælder ikke mindst mange små vandløb.
Årsagen er primært dårlige fysiske forhold på grund af spærringer og tidligere tiders vandløbsreguleringer, opgravninger af sten og grus fra vandløbsbunden, hårdhændet vedligeholdelse og lignende, der er ødelæggende for især ørredernes gyde- og opvækstmuligheder.
 

Værdifulde vandløb beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3

Mindst 28.000 km af de danske vandløb er vandløb af stor naturværdi eller med et stort naturmæssigt potentiale. De er derfor udpeget til at være beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Ifølge Naturstyrelsen indebærer beskyttelsen af udpegede § 3-vandløb, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af disse vandløb ud over sædvanlig vedligeholdelse. Den sædvanlige vedligeholdelse skal sikre, at vandløbets skikkelse og vandføringsevne ikke ændres.

18.000 km af de § 3-beskyttede vandløb er små vandløb med et opland på mindre end 10 km².

Samtlige 28.000 km § 3-udpegede vandløb kan findes på Danmarks Miljøportals arealinformation.
Se de § 3-beskyttede vandløb i dit lokalområde ved at følge denne vejledning

Læs mere her om naturbeskyttelseslovens § 3


Vandområdeplanerne

I udkastet til vandområdeplaner for perioden 2015-2021 har den tidligere regering politisk besluttet, at kun 19.000 km vandløb indgår i de planer, der beskytter vandløb mod naturforringelser. Da Danmark har mindst 28.000 km vandløb af høj naturværdi, er mange små vandløb med en betydelig naturværdi allerede udelukket fra planerne.

Den nuværende regering lægger op til, at ca. 9000 km vandløb med et opland på mere end 10 km² fortsat vil være med i vandområdeplanerne for 2015-2021. Derimod skal ca. 10.000 km små vandløb med et opland under 10 km² sendes til revurdering i landets lokale vandråd frem til 2017. Vandrådene skal vurdere de enkelte vandløbs miljømæssige værdi og potentiale. På baggrund af disse vurderinger vil regeringen udvælge de vandløbstrækninger blandt de 10.000 km små vandløb, der får lov at beholde vandområdeplanernes beskyttelse.

For små betydningsfulde vandløb, der ikke kommer med i vandområdeplanerne, vil konsekvensen være, at naturindsatserne i vandområdeplanerne og beskyttelsen mod forringelse vil ophøre – ikke mindst til stor skade for de danske ørredbestande.
Samtidig er det indrettet sådan, at disse vandløb også vil blive taget ud af naturovervågningen, så konsekvenserne bliver skjult.
 
<- Tilbage

BilagStørrelse
Guide til § 3-beskyttede vandløb på Danmarks Miljøportal302.95 kB
Vejledning om naturbeskyttelseslovens § 3714.19 kB