Vandløbsbiblioteket

Publiceret den 07.01.2016 - 15:11

I vandløbsbiblioteket kan du finde nyttig baggrundsinformation om de små vandløb i blandt andet film, rapporter og links til hjemmesider.

Danmarks Sportsfiskerforbunds kamp for de små vandløb

 Kampen for beskyttelsen af de små vandløb - tilbageblik over første halvleg


Ørredens gydeområder, vandløbsrestaurering og det frivillige arbejde

DTU Aquas digitale ørredkort

Havørredens univers (video)
Ørredbækken ved Kvak Mølle (video)
Ørredens gydeområder – vandløbets stryg skaber liv (video)
Vandløbene og de frivillige (video)
Ørredpatruljen Sjælland (video)
Lystfiskere hjælper ørrederne i Åmose å (video)
Bonderøvens genslyngede å (video)

Lodsejeres naturindsats

Odderbæk Vandløbslaug (hjemmeside)
 

Lystfiskeriets samfundsøkonomiske værdi

Det fynske ørredeventyr, Havørred Fyn (hjemmeside)
Sjællandsk fisketurisme, Fishing Zealand (hjemmeside)
Lystfiskeri i Danmark – Hvem? Hvor meget? Hvordan? (rapport)
Den lokaløkonomiske værdi af laksefiskeriet i Skjern Å (rapport)

Vandløb og vandplaner

Videnskabelige rapporter 

• Dansk vandløbsplante-indeks og økologisk tilstand: Karakteristik af plantesamfundene og relation til påvirkninger, 2015 
Vandløb 2014 
Dansk fiskeindeks for vandløb, 2014 
 

Artikler

• European small water bodies, Peter Kristensen og Lidija Globevnik, 2014 (videnskabelig artikel)
13 år med vandrammedirektivet - har det givet os bedre vandløb?, Bent Lauge Madsen, 2013
• Små "modificerede" vandløb og vandplaner, Bent Lauge Madsen, 2012 
Når ubekvem viden vælges fra, Bent Lauge Madsen, 2006
God miljøkvalitet i søer og vandløb, Kurt Nielsen, Martin Søndergaard og Nikolai Friberg, 2005

Øvrige dokumenter

 Orientering til kommuner om vandplanlægningens beskyttelse af vandforekomster og andet vand, Naturstyrelsen, 2015 (brev)
 Notat vedrørende tilkendegivelser fra EU-kommissionen og Det Europæiske Miljøagentur, 2015 (notat fra Danmarks Sportsfiskerforbund)
 Arbejdspapir fra Vandløbsforums arbejdsgruppe 1, Miljøministeriet, 2014
 Identifikation af vandløb i vandområdeplanerne, Miljøministeriet, 2014 (notat)
• Elementer til inddeling af vandløbsstrækninger, 2013 (notat fra Nationalt Center for Miljø og Energi)
 Report of the Workshop on the Protection and Management of Small Water Bodies, Bruxelles, 2013 (EU-rapport)


Vandløbsforvaltning og klimasikring

Artikler

Fup og fakta om vandløb, Bjarne Bringedal Svendsen, Teknik & Miljø, Køge Kommune, 2016
Intensiv grødeskæring er som at tisse i bukserne, Altinget, 2015
• Ikke kommunens ansvar at sikre tørre marker, Bent Lauge Madsen, 2015 (kronik)
• Naturvidenskab eller ønsketænkning i åen, Bent Lauge Madsen, 2015

Miljø og vandpleje 36: Klimaudfordringer for vandmiljøet, 2012 (temanummer af tidskrift)
Genskab ådalene, Peter Bønløkke Adamsen, 2011
Mange bække små…- lavbundsjord og oversvømmelser, Søren Munch Kristiansen og Brian Kronvang, 2011
Styr oversvømmelser med langsommere vandløb, Bent Lauge Madsen, 2011
Når marken bliver våd - en selvskabt plage, Bent Lauge Madsen, 2008
De våde enge, Bent Lauge Madsen, 2000
 

Udredninger, vejledninger mv. om grødeskæring/vandløbsvedligeholdelse

• Faglig udredning om grødeskæring i vandløb, Aarhus Universitet, 2016 (rapport)
• Faglig udredning om grødeskæring i vandløb, Aarhus Universitet, 11.12.2015 (projektbeskrivelse)
Kommissorium for forskeres udredning om grødeskæring, Miljø- og Fødevareministeriet, 20.11.2015
Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansens brev til kommunerne om vandløbsvedligeholdelse, 04.11.2015
Udkast til kommissorium om grødeskæring, Bæredygtigt Landbrug, 19.10.2015
Forslag til procesplan for ny vejledning om grødeskæring, Bæredygtigt Landbrug, 19.10.2015


Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb, Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE), Aarhus Universitet, 2014 (videnskabelig rapport)
• Udredningsprojekt vedrørende dræns betydning for afvanding, Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE), Aarhus Universitet, 2013 (videnskabeligt notat)
Høringssvar til vandplaner (Elvedgårdsafløbet), Jan Hjeds, 2010-11
Konsekvensanalyser af ændret grødeskæring i vandløb med Elvedgårdsafløbet som case, Landbrug & Fødevarer, 2011
Grødeskæringsvejledning, By- og Landskabsstyrelsen, 2008
Grødeskæring i vandløb - erfaringsopsamling af metoder, praksis og effekter, Bjarne Moeslund, 2007
 

Øvrige dokumenter

Klimahandlingsplan, Regeringen, 2012
Notat vedr. udarbejdelse af vandløbsregulativer, Skov- og Naturstyrelsen, 2007
 

Se filmen om 'Bonderøvens' å:

Bonderøvens lille å - efter restaurering

Bonderøvens restaurering af hans lille å er et stjerneeksempel på hvor hurtigt en å kommer sig når den får fred til det. Se en gang hvor mange små hav/bækørreder der vælter opDet må vi ha' noget mere af Eva Kjer Hansen

Opslået af Seatrouting.com på 12. december 2015

 <- Tilbage